top of page

Privacyverklaring Doctar

Deze website is eigendom van TDM3 cvba.

CONTACTGEGEVENS EN ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

TDM3 cvba

Adres: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Aalst

Telefoon: 053/72 98 36

E-mail: info@tdm3.be

Ondernemingsnummer: BE 0505.984.662

RPR Gent afdeling Dendermonde

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TDM3 of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

TDM3 levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal TDM3 de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

TDM3 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TDM3 geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. TDM3 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. TDM3 verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

WIJZIGINGEN

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien TDM3 de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van TDM3 om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

PRIVACYBELEID

1. Waarom deze privacyverklaring?

Als klant van TDM3 heeft u recht op de meest uitgebreide bescherming, ook van uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten.

Deze algemene privacyverklaring (hierna “de Privacyverklaring” genoemd) heeft als doel u volledige informatie omtrent het privacy beleid van TDM3 te verstrekken. Ze licht toe hoe TDM3 uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten verzamelt, gebruikt en bewaart.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak. U zal ook informatie vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

2. Wat betekent ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’ en wie is ‘verwerkingsverantwoordelijke’?

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres, enz.

De ‘verwerking’ is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

TDM3 cvba, hierna “TDM3” genoemd is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.

TDM3 cvba

Adres: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Aalst

Telefoon: 053/72 98 36

e-mail: info@tdm3.be

Ondernemingsnummer: BE 0505.984.662

RPR Gent afdeling Dendermonde

Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

TDM3 heeft een Data Protection Officer (DPO). Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacy policy en de GDPR kan u binnen TDM3 terecht bij onze DPO op het e-mailadres: gdpr@tdm3.be.

3. Voor wie is de privacyverklaring bestemd?

TDM3 verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten, patiënten van haar klanten, partners en netwerkcontacten.

We vragen deze gegevens zelf op bij de betrokkene of krijgen de gegevens – uiteraard in overeenstemming met de wet op de privacy – aangeleverd door de klanten van TDM3, overheden, partners, netwerkcontacten, verzekeringsmaatschappijen,...

4. Op welke gegevens heeft deze privacyverklaring betrekking?

a. Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die u aanbelangen, dit wil zeggen de gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw kbo – nummer of uw telefoonnummer).

Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen naar gelang de betrokken types van diensten:

 • identificatiegegevens van de klanten (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres,…);

 • identificatiegegevens van de patiënten van de klanten zoals geboortedatum, RRN, adres;

 • contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon,…);

 • beroep (bijvoorbeeld: uitgeoefende functie, opleiding,…);

 • financiële gegevens;

 • samenstelling van het gezin (bijvoorbeeld: burgerlijke staat,…);

 • RIZIV-nummers van de verstrekkers;

 • nomenclatuurnummers per gedane prestaties;

 • functie verpleegkundige /praktijkcoördinator / zorgkundige;

 • organisatie van de praktijk.

In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens niet enkel betrekking op uzelf, maar ook op één of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld: uw partner, een leverancier, uw medewerker, uw patiënt, …).

Ingeval van kinderen (jonger dan 16 jaar), verwerken wij alleen hun persoonsgegevens indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

b. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die een bijzondere bescherming genieten, vindt u terug in de ‘bijzondere categorieën’. Concreet gaat het om persoonsgegevens met betrekking tot raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, alsook om genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, gegevens over de gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

In de praktijk zal TDM3 persoonsgegevens van dergelijke aard van de patiënten van haar klanten verwerken, meer in het bijzonder betreffende de gezondheid, en dit op basis van de volgende uitzonderingsgronden voorzien in artikel 9.2. van de GDPR:

 • de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinde;

 • de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van medische diagnose en het verstrekken van gezondheidszorg;

 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

c. Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen

TDM3 verwerkt geen persoonsgegevens van dergelijke aard. Mocht dit in uw concreet geval van toepassing zijn, zullen wij u hiervan op voorhand verwittigen en u expliciete toestemming vragen.

5. Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens of deze van uw patiënten verzameld?

TDM3 kan sommige van uw gegevens of deze van uw patiënten onder meer verzamelen:

 • wanneer u klant wordt;

 • wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen;

 • wanneer u onze diensten en producten gebruikt;

 • wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;

 • wanneer u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze websites (inclusief onze pagina’s op sociale media) en onze mobiele toepassingen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens of deze van uw patiënten vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

6. Voor welke doeleinden worden uw gegevens en deze van uw patiënten verwerkt?

TDM3 verwerkt uw gegevens en deze van uw patiënten voor diverse doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde. Als algemene regel en bij wijze van voorbeeld gebruiken wij uw persoonsgegevens of deze van uw patiënten ofwel:

 • Wanneer wij uw toestemming of deze van uw patiënten verkregen hebben. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven;

 • In het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen: We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

  • bewaren van uw voorkeuren: of en hoe wij u mogen contacteren om u informatie, publiciteit of voorstellen te bezorgen;

  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;

  • uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd, bijvoorbeeld door zelf online uw gegevens aan ons mee te delen om in te tekenen op de nieuwsbrief, uw kandidaatstelling in te dienen of om een offerte te vragen. In dat geval verwerken we de door u meegedeelde gegevens om u de nieuwsbrief te bezorgen, uw kandidaatstelling te verwerken of u te contacteren naar aanleiding van een contactering via de website;

  • klantenadministratie;

  • toegang tot gebruiksprofiel;

  • aangeboden tarificatie/facturatie, opleidingen, praktijkondersteuning, innovatief zorgaanbod, het vergroten van het patiëntenbestand.


 • Om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, zoals onze:

  • fiscale verplichtingen;

  • RIZIV-reglementering.


 • Om redenen die ons gerechtvaardigde belang betreffen. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw privacy. Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienstverlening te verschaffen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

  • detectie en preventie van misbruiken en fraudes;

  • bescherming van de goederen van de onderneming;

  • beveiliging van goederen en personen, alsook van de informaticanetwerken en –systemen;

  • melding van alle misbruiken die de financiële toestand, de resultaten en/of de reputatie van TDM3 ernstige schade (kunnen) toebrengen;

  • bewaking en controle;

  • vaststelling, uitoefening, verdediging en bescherming van onze rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij geschillen; samenstelling van bewijzen;

  • totaalbeeld van de klanten (bijvoorbeeld het opmaken van statistieken over onze klanten om te weten wie onze klanten zijn en om hen beter te kennen);

  • opvolging van onze activiteiten en administratieve kennis van de verschillende personen die in relatie staan met de maatschappij,

  • test, evaluatie, vereenvoudiging, optimalisering en/of automatisering van de interne processen van TDM3 om ze efficiënter te maken

  • test, evaluatie, vereenvoudiging en optimalisering van de online-systemen om uw gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld: oplossen van bugs op onze websites en mobiele apps, u contacteren om technische problemen op te lossen als we hebben vastgesteld dat u begonnen bent met het online invullen van uw gegevens om een bepaalde dienst te genieten, maar u dit proces niet hebt kunnen voltooien, …);

  • ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door TDM3 waarvan we weten dat ze nog beter zullen beantwoorden aan uw behoeften en wensen;

  • verbeteren van de klantenservice;

  • om eventuele klachten af te handelen.


7. Hoe beschermen wij uw gegevens en deze van uw patiënten?

De toegang tot uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde partners voorzien die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Onze internetsite en/of sociale mediakanalen kunnen soms links bevatten naar sites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

8. Wie heeft toegang tot uw gegevens en deze van uw patiënten, en aan wie worden ze meegedeeld?

a. Algemeen

Om uw privacy en deze van uw patiënten te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taken.

Die gegevens zullen, in voorkomend geval, kunnen worden meegedeeld aan een verwerker.

De verwerkers van TDM3 zijn gespecialiseerde partners in België of in het buitenland op wie we een beroep doen voor bepaalde diensten om u de beste dienstverlening te verschaffen. Deze verwerkers zijn contractueel met ons verbonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen. TDM3 ziet er in het bijzonder op toe dat die verwerkers:

 • enkel over de gegevens kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren; en

 • zich er ten aanzien van TDM3 toe verbinden die gegevens enerzijds op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en anderzijds alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

Wij delen uw gegevens en deze van uw patiënten ook mee aan andere personen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of als een gerechtvaardigd belang dat wettigt. In dat geval zien we erop toe dat:

 • deze personen enkel beschikken over de gegevens die we contractueel of wettelijk verplicht zijn mee te delen of die verschaft worden op basis van een gerechtvaardigd belang dat de gegevensoverdracht rechtvaardigt; en

 • deze personen er zich tegenover TDM3 toe verbinden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken en om ze enkel te gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze gegevens hen werden bezorgd.

Indien de klant en/of de patiënt van de klant toestemming heeft gegeven, kunnen de gegevens door TDM3, geanonimiseerd of gepseudonimiseerd ter beschikking gesteld worden van wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van het algemeen belang.

b. Geen gegevensoverdracht voor commercieel gebruik

Als vertrouwenspersoon delen we uw gegevens en deze van uw patiënten niet mee aan derden voor commercieel gebruik.

c. Gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Het is mogelijk dat TDM3 uw gegevens en deze van uw patiënten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdraagt, naar een land dat, desgevallend, niet een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens kan garanderen.

In deze gevallen beschermt TDM3 echter uw gegevens en deze van uw patiënten door de IT-beveiliging te vergroten en door contractueel een verhoogd beveiligingsniveau te eisen van zijn internationale tegenpartijen.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Onderstaande rechten zijn zowel van toepassing op u als klant als op uw patiënten.

a. Recht op inzage

U heeft een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen. U kunt ons vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u al dan niet verwerken;

 • voor welke doeleinden wij ze verwerken;

 • welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt;

 • met welke categorieën van ontvangers wij uw gegevens delen;

 • hoelang ze bewaard worden;

 • informatie over uw rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, wissen, ...) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

 • wat de aan de geautomatiseerde verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens onderliggende logica is.

b. Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze aan te passen.

c. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen. Dat is onder meer het geval wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;

 • de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming berust en u beslist om die in te trekken;

 • u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van uw gegevens en er aan onze kant geen gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de uwe;

 • u uw toestemming hebt gegeven toen u minderjarig was en u ze nu wenst in te trekken, omdat u zich bewust geworden bent van de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van uw gegevens;

 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;

 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;

 • onze archivering.

d. Recht op beperking van de verwerking

In welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat is onder meer het geval wanneer:

 • u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om die juistheid te controleren;

 • uw gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;

 • de verwerking onrechtmatig is, maar u wenst niet om de gegevens te verwijderen

De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:

 • de verwerking van uw gegevens is nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;

 • de verwerking is nodig om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen;

 • de verwerking is nodig om redenen van algemeen belang.

e. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heeft u het recht dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt:

 • aan u worden overgedragen; of

 • door TDM3 rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Dat is het geval wanneer:

 • u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens of de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst; en

 • wanneer het om een geautomatiseerde verwerking gaat.

f. Recht van bezwaar

1. Algemeen

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens of deze van uw patiënten berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, heeft u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

2. In het kader van prospectie

U heeft altijd het recht om op ieder ogenblik en zonder kosten bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van prospectie, en TDM3 kan geen enkele uitzondering inroepen.

Dit betreft ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover die verband houdt met prospectie.

g. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u

TDM3 garandeert dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u.

TDM3 is er immers van overtuigd dat de beste dienstverlening voor u bestaat in een individuele aanpak van elk dossier. TDM3 zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en/of garandeert dat eventuele profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of op u een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben.

In de andere gevallen garanderen we dat een dergelijke beslissing:

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons;

 • gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming; of

 • wettelijk toegestaan is.

In de eerste twee gevallen hebt u steeds het recht om de tussenkomst van een van onze medewerkers te vragen, uw standpunt mee te delen en de beslissing te betwisten. In de drie gevallen wordt u altijd geïnformeerd over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.

h. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door externe partijen op uw toestemming gebaseerd is, kunt u ten allen tijd en op ieder ogenblik bezwaar maken tegen:

 • de verwerking van de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden; en

 • de verwerking van persoonsgegevens over uw gezondheid.

In dat geval zou TDM3 zich in de onmogelijkheid kunnen bevinden om dat doeleinde te verwezenlijken en/of gevolg te geven aan uw verzoek om een tussenkomst. Die intrekking zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

i. Tot wie kunt u zich richten?

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar TDM3, die de volgende contactgegevens heeft:

TDM3 cvba

Adres: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Aalst

Telefoon: 053/72 98 36

E-mail: info@tdm3.be

Ondernemingsnummer: BE 0505.984.662

RPR Gent afdeling Dendermonde

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Adres: Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

Telefoon: 02/274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

10. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

TDM3 maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze opdracht, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Zo zal het patiëntendossier die de klant aan ons heeft overhandigd conform artikel 35 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkuitvoerig in de gezondheidszorg gedurende minimum 30 jaar en maximum 50 jaar te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact bewaard worden.

11. Ons cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van TDM3 wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

12. Privacybeleid bij sollicitaties

a. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het doorsturen van een sollicitatie verwerken wij de persoonsgegevens die u ons via uw CV en/of motivatiebrief overmaakt.

b. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend om u een reactie te kunnen geven op uw sollicitatie. Dit kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek zijn, een verzoek tot meer informatie of een afwijzing.

c. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • bij een afwijzing op uw sollicitatie verwijderen wij uw persoonsgegevens gelijk na het sturen van de afwijzing; óf

 • als wij op dit moment geen passende vacature hebben, maar wij uw gegevens wel willen bewaren voor mogelijk toekomstige vacatures, vragen wij hiervoor uw akkoord en informeren wij u daarbij over de bewaartermijn;

 • als u wordt aangenomen, dan worden het doel en de bewaartermijn van toepassing die zijn opgenomen in het arbeidsreglement.

13. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan.

Laatst gewijzigd: 03/08/2021

Politique de confidentialité

Ce site web est la propriété de TDM3 scrl. COORDONNÉES ET ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL:

TDM3 scrl Adresse: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Alost Téléphone: 053/72 98 36 E-mail: info@tdm3.be Numéro d’entreprise: BE 0505.984.662 Département RPR Gand

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce site, y compris les marques, les logos, les dessins, les données, les noms de produits ou de sociétés, les textes, les images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à TDM3 ou à des tiers habilités.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations figurant sur le site web sont de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques à l'utilisateur. TDM3 met tout en œuvre pour que les informations fournies soient complètes, correctes, précises et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs peuvent se glisser dans les informations fournies. Si les informations fournies contiennent des erreurs ou si certaines informations sont indisponibles sur ou via le site, TDM3 mettra tout en œuvre pour rectifier la situation dans les meilleurs délais. TDM3 ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations de ce site. Si vous découvrez des inexactitudes dans les informations fournies par le site, veuillez contacter l'administrateur du site. Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans préavis ni notification. TDM3 ne garantit pas le bon fonctionnement du site et ne peut en aucun cas être tenue responsable du mauvais fonctionnement ou de la (non)disponibilité temporaire du site ou de tout type de dommage, direct ou indirect, pouvant résulter de l'accès au site ou de son utilisation. TDM3 ne peut en aucun cas être tenu responsable, directement ou indirectement, de manière spécifique ou non, vis-à-vis de toute personne, des dommages résultant de l'utilisation de ce site ou de tout autre site, notamment du fait de liens ou d'hyperliens, y compris, sans limitation, toute perte, interruption de travail, dommage aux programmes ou autres données du système informatique, aux équipements, logiciels ou autres éléments appartenant à l'utilisateur. Le site web peut contenir des hyperliens vers des sites ou des pages de tiers, ou y faire indirectement référence. Le placement de liens vers ces sites ou pages n'implique en aucun cas une approbation implicite de leur contenu. TDM3 déclare expressément qu'elle n'a aucun contrôle sur le contenu ou les autres caractéristiques de ces sites et ne peut en aucun cas être tenue responsable de leur contenu ou de leurs caractéristiques ou de toute autre forme de dommage résultant de leur utilisation.

LE DROIT APPLICABLE ET LES TRIBUNAUX COMPÉTENTS

Ce site est régi par le droit belge. En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement de Gand sont compétents.

AMENDEMENTS

Si une ou plusieurs clauses de cette déclaration de confidentialité sont déclarées nulles ou non contraignantes par une décision de justice, cela n'affectera pas la validité des autres clauses ou la validité de l'ensemble de la déclaration de confidentialité. Si TDM3 souhaite modifier ou remplacer la ou les clauses en question, la ou les clauses modifiées ou nouvelles doivent être aussi proches que possible de la ou des clauses déclarées nulles ou non obligatoires. Le fait que TDM3 n'insiste pas sur le strict respect des dispositions de la présente déclaration de confidentialité ne peut être interprété comme une renonciation ou une répudiation de celles-ci.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

1. Pourquoi cette déclaration de confidentialité?

En tant que client de TDM3, vous avez droit à la protection la plus étendue, y compris pour vos données personnelles et celles de vos patients. L'objectif de cette déclaration générale de confidentialité (ci-après dénommée "la déclaration de confidentialité") est de vous fournir des informations complètes sur la politique de confidentialité de TDM3. Il explique comment TDM3 collecte, utilise et conserve vos données personnelles et celles de vos patients. Nous vous invitons à prendre le temps de lire cette déclaration de confidentialité pour vous familiariser avec nos pratiques à cet égard. Vous trouverez également des informations sur le site de l'autorité de protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be).

2. Que signifient "données à caractère personnel", "traitement" et qui est le "responsable du traitement"?

Une "donnée personnelle" est toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Il peut s'agir, par exemple, du nom d'une personne, d'une photographie, d'un numéro de téléphone, d'un code, d'un mot de passe, d'un numéro de contrat, d'une adresse électronique, etc. On entend par "traitement" toute opération relative à des données à caractère personnel. Le traitement comprend tous les aspects liés à la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, la mise à jour ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou la combinaison, le verrouillage, l'effacement ou la destruction de ces données. TDM3 scrl, ci-après dénommées conjointement "TDM3", est le "contrôleur" de vos données personnelles que nous détenons.

TDM3 scrl

Adresse: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Alost

Téléphone: 053/72 98 36

E-mail: info@tdm3.be

Numéro d’entreprise: BE 0505.984.662

Département RPR Gand

Cela signifie que nous déterminons les finalités et les moyens du traitement de ces données, et que nous sommes votre point de contact et celui des autorités de contrôle pour toutes les questions relatives à l'utilisation de vos données. TDM3 dispose d'un délégué à la protection des données (DPD). Pour toutes vos questions concernant cette politique de confidentialité et le GDPR, vous pouvez contacter notre DPD, au sein de TDM3 à l'adresse e-mail: gdpr@tdm3.be.

3. À qui s'adresse la déclaration de confidentialité?

Dans le cadre de ses services, TDM3 traite les données personnelles des clients, des patients de ses clients, des partenaires et des contacts du réseau. Nous demandons nous-mêmes ces données à la personne concernée ou nous les recevons - évidemment en conformité avec la loi sur la protection de la vie privée - des clients de TDM3, des autorités, des partenaires, des contacts de réseau, des compagnies d'assurance,...

4. À quelles données cette déclaration de confidentialité fait-elle référence?

a. Pas de catégories particulières de données personnelles

Les données de cette catégorie sont les données personnelles qui vous concernent, c'est-à-dire les données qui permettent de vous identifier, soit directement (les données telles que votre nom et prénom qui permettent de vous identifier immédiatement), soit indirectement (les données telles que votre numéro de BCE - ou votre numéro de téléphone). Dans le cadre de nos interactions avec vous, nous pouvons être amenés à collecter diverses données personnelles en fonction des types de services concernés :

 • les données d'identification des clients (par exemple : nom, prénom, adresse,...);

 • les données d'identification des patients des clients, telles que la date de naissance, le NN, l'adresse;

 • les coordonnées (par exemple : adresse, adresse électronique, téléphone,...);

 • profession (par exemple : fonctions exercées, formation,...);

 • données financières;

 • la composition de la famille (par exemple, l'état matrimonial,...);

 • numéros INAMI des dispensateurs de soins;

 • numéros de nomenclature par prestation réalisée;

 • poste d'infirmier/coordinateur de pratique/professionnel de la santé;

 • l'organisation de la pratique.

Dans certains cas, les données personnelles ne concernent pas seulement vous-même, mais aussi un ou plusieurs de vos contacts (par exemple : votre partenaire, un fournisseur, votre employé, votre patient, etc.) Dans le cas des enfants (moins de 16 ans), nous ne traitons leurs données personnelles que si un consentement écrit a été donné par le parent, le tuteur ou le représentant légal.

b. Catégories particulières de données à caractère personnel

Les données personnelles qui bénéficient d'une protection particulière se trouvent dans les "catégories spéciales". Il s'agit en particulier des données à caractère personnel relatives à l'origine raciale et ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques ou à l'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, des données biométriques permettant d'identifier une personne physique de manière unique, des données relatives à la santé, à la sexualité ou à l'orientation sexuelle d'une personne physique. En pratique, TDM3 traitera les données personnelles de cette nature des patients de ses clients, plus spécifiquement concernant la santé, et ce sur la base des motifs d'exception suivants prévus à l'article 9.2. du GDPR :

 • la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités déterminées ;

 • le traitement est nécessaire à des fins de diagnostic médical et de prestation de soins de santé ;

 • le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique.

c. Données sur les condamnations pénales et les infractions

TDM3 ne traite pas de données personnelles de cette nature. Si cela s'applique à votre cas particulier, nous vous en informerons au préalable et vous demanderons votre consentement explicite.

5. Quand et comment vos données personnelles ou celles de vos patients sont-elles collectées?

TDM3 peut recueillir certaines de vos informations ou celles de vos patients, entre autres:

 • lorsque vous devenez client;

 • lorsque vous remplissez les formulaires et les contrats que nous vous soumettons;

 • lorsque vous utilisez nos services et nos produits;

 • lorsque vous nous contactez par les différents canaux mis à votre disposition;

 • lorsque vous communiquez des données en utilisant nos sites web (y compris nos pages de médias sociaux) et nos applications mobiles.

Si nous vous demandons vos données personnelles ou celles de vos patients, vous avez le droit de refuser. Toutefois, ce refus pourrait empêcher l'établissement de relations contractuelles, en modifier la nature ou en affecter la gestion.

6. A quelles fins vos données et celles de vos patients sont-elles traitées?

TDM3 traite vos données et celles de vos patients à diverses fins Nous traitons vos données personnelles et celles de vos patients à diverses fins. Pour chaque traitement, seules les données nécessaires à la réalisation de l'objectif visé sont traitées. En règle générale et à titre d'exemple, nous utilisons soit vos données personnelles, soit celles de vos patients:

 • Lorsque nous avons obtenu votre consentement ou celui de vos patients. Dans ce cas, nous traiterons vos données personnelles aux fins spécifiques pour lesquelles vous avez donné votre consentement;

 • Dans le cadre de l'exécution du contrat ou pour prendre des mesures précontractuelles à votre demande: Nous traitons vos données aux fins suivantes, par exemple:

  • enregistrer vos préférences: si et comment nous pouvons vous contacter pour vous envoyer des informations, de la publicité ou des propositions;

  • effrir et améliorer un service général et personnalisé;

  • l'exécution d'un service que vous avez demandé, par exemple en nous communiquant vos données en ligne afin de vous abonner à la newsletter, de soumettre votre candidature ou de demander une offre. Dans ce cas, nous traiterons les données que vous avez fournies afin de vous envoyer la newsletter, de traiter votre candidature ou de vous contacter à la suite d'un contact via le site web;

  • l'administration des adhésions;

  • accès au profil de l'utilisateur;

  • offre de tarification/facturation, formation, soutien à la pratique, offres de soins innovantes, augmentation de la base de patients.


 • Se conformer à toutes les obligations légales, réglementaires et administratives auxquelles nous sommes soumis, comme notre:

  • les obligations fiscales;

  • règlement de l'INAMI.


 • Pour des raisons d'intérêt légitime. Dans ce cas, nous nous efforçons de maintenir un juste équilibre entre notre intérêt légitime et le respect de votre vie privée. Il s'agit de situations dans lesquelles nous traitons vos données personnelles afin de pouvoir fonctionner au mieux et vous fournir le meilleur service. Par exemple, nous traitons vos données aux fins suivantes:

  • la détection et la prévention des abus et des fraudes;

  • la protection des biens de l'entreprise;

  • la sécurité des biens et des personnes, ainsi que des réseaux et systèmes informatiques;

  • la dénonciation de tout abus portant ou pouvant porter gravement atteinte à la situation financière, aux résultats et/ou à la réputation de TDM3;

  • le suivi et le contrôle;

  • Établir, exercer, défendre et protéger nos droits ou les droits des personnes que nous pouvons représenter, par exemple dans le cadre de litiges; compilation de preuves;

  • vue d'ensemble des clients (par exemple, compilation de statistiques sur nos clients pour savoir qui sont nos clients et mieux les connaître);

  • le suivi de nos activités et la connaissance administrative des différentes personnes impliquées,

  • tester, évaluer, simplifier, optimiser et/ou automatiser les processus internes de TDM3 afin de les rendre plus efficaces

  • tester, évaluer, simplifier et optimiser les systèmes en ligne afin d'améliorer votre expérience utilisateur (par exemple: corriger les bugs sur nos sites web et applications mobiles, vous contacter pour résoudre les problèmes techniques si nous avons identifié que vous avez commencé à remplir vos coordonnées en ligne pour bénéficier d'un certain service mais que vous n'avez pas été en mesure de terminer ce processus, ...);

  • développement de nouveaux produits et services par TDM3 dont nous savons qu'ils répondront mieux à vos besoins et désirs.

  • améliorer le service aux clients;

  • traiter les plaintes éventuelles.


7. Comment protégeons-nous vos données et celles de vos patients?

L'accès à vos données personnelles et à celles de vos patients n'est autorisé qu'aux personnes qui ont besoin de ces données pour l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent observer une stricte confidentialité et se conformer à toutes les exigences techniques et organisationnelles visant à garantir la confidentialité des données personnelles. Nous avons mis à votre disposition des ressources techniques et des partenaires spécialisés dont la préoccupation première est la protection de vos données personnelles et de celles de vos patients. Notre objectif est d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos données, de les traiter, de les modifier ou de les détruire. Notre site Internet et/ou nos canaux de médias sociaux peuvent parfois contenir des liens vers des sites tiers (médias sociaux, organisateurs d'événements que nous parrainons, etc.), dont les conditions d'utilisation ne relèvent pas du champ d'application de la présente déclaration de confidentialité ni de notre responsabilité. Nous vous conseillons donc de lire attentivement leur déclaration de confidentialité afin de savoir comment ils protègent votre vie privée.

8. Qui a accès à vos données et à celles de vos patients, et à qui sont-elles divulguées?

a. Général

Pour protéger votre vie privée et celle de vos patients, les personnes qui auront accès à vos données sont soigneusement sélectionnées en fonction de leurs fonctions. Ces données peuvent, le cas échéant, être communiquées à un sous-traitant. Les processeurs de TDM3 sont des partenaires spécialisés en Belgique ou à l'étranger auxquels nous faisons appel pour certains services afin de vous fournir le meilleur service possible. Ces sous-traitants sont contractuellement liés à nous et doivent donc suivre nos instructions et respecter les principes contenus dans notre déclaration de confidentialité. TDM3 veille en particulier à ce que ces sous-traitants:

 • ne disposent que des données dont ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches; et

 • s'engagent vis-à-vis de TDM3 à traiter ces données de manière sûre et confidentielle d'une part et, d'autre part, à ne les utiliser que pour l'exécution de leurs tâches.

Nous communiquons également vos données et celles de vos patients à d'autres personnes si nous y sommes contractuellement ou légalement obligés ou si un intérêt légitime le justifie. Dans ce cas, nous nous assurerons que:

 • ces personnes n'ont accès qu'aux données que nous sommes contractuellement ou légalement tenus de communiquer ou qui sont fournies sur la base d'un intérêt légitime justifiant le transfert des données; et

 • ces personnes s'engagent vis-à-vis de TDM3 à traiter ces données de manière sûre et confidentielle et à ne les utiliser que dans le but pour lequel elles ont été fournies.

Si le client et/ou le patient du client ont donné leur consentement, les données peuvent être mises à disposition par TDM3, anonymisées ou pseudonymisées, pour la recherche scientifique ou pour le bénéfice du grand public.

b. Pas de transfert de données à des fins commerciales

En tant que conseiller confidentiel, nous ne partageons pas vos données ou celles de vos patients avec des tiers à des fins commerciales.

c. Transferts de données en dehors de l'Espace économique européen (EEE)

TDM3 peut transférer vos données et celles de vos patients en dehors de l'Espace économique européen (EEE) vers un pays qui, le cas échéant, ne garantit pas un niveau de protection adéquat des données personnelles. Dans ces cas, cependant, TDM3 protège vos données et celles de vos patients en renforçant la sécurité informatique et en exigeant contractuellement un niveau de sécurité accru de ses contreparties internationales.

9. Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer?

Les droits énumérés ci-dessous s'appliquent tant à vous en tant que client qu'à vos patients.

a. Droit d'inspection

Vous avez le droit de consulter les données qui vous concernent. Vous pouvez nous demander :

 • si nous traitons ou non des données personnelles vous concernant;

 • à quelles fins nous les traitons;

 • quelles catégories de données personnelles sont traitées;

 • les catégories de destinataires avec lesquels nous partageons vos informations;

 • la durée de leur conservation;

 • des informations sur vos droits que vous pouvez exercer (rectification, suppression, etc.) ou sur la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'Autorité de protection de la vie privée;

 • l'origine des données traitées;

 • la logique qui sous-tend le traitement automatisé de certaines de vos données personnelles.

b. Droit de rectification

Si vous découvrez que, malgré tous nos efforts, vos données sont incorrectes ou incomplètes, vous pouvez nous demander de les modifier.

c. Droit à l'effacement des données ("droit à l'oubli")

Dans certains cas, la législation vous donne la possibilité de faire effacer vos données personnelles. C'est le cas, entre autres, lorsque:

 • les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles nous les avons collectées;

 • le traitement de vos données est fondé exclusivement sur votre consentement et vous décidez de le révoquer;

 • vous vous êtes opposé au traitement de vos données et il n'y a pas de motifs légitimes de notre part qui l'emportent sur les vôtres;

 • vous avez donné votre consentement lorsque vous étiez mineur et vous souhaitez maintenant le retirer parce que vous avez pris conscience des risques liés au traitement de vos données;

 • les données ont été traitées illégalement.

Toutefois, votre droit à l'oubli n'est pas absolu. Nous avons le droit de continuer à conserver vos données lorsque cela est nécessaire, entre autres pour

 • pour se conformer à une obligation légale;

 • l'introduction, l'exercice ou le soutien d'une action en justice;

 • Notre classement.

d. Droit à la limitation du traitement

Dans des cas spécifiques, vous pouvez demander de restreindre le traitement de vos données personnelles. C'est le cas lorsque, entre autres choses:

 • vous contestez l'exactitude des données personnelles, pendant la période où nous devons vérifier cette exactitude;

 • vos données ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités du traitement, mais vous en avez besoin pour la constatation, l'exercice ou la justification d'un droit en justice;

 • le traitement est illégal, mais vous ne souhaitez pas supprimer les données.

La restriction du traitement prend fin dans les circonstances suivantes:

 • Le traitement de vos données est nécessaire pour la constatation, l'exercice ou la justification d'un droit en justice;

 • le traitement est nécessaire pour protéger les droits d'une autre personne physique ou morale;

 • le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public.

e. Droit de transférabilité

Dans certains cas, vous avez le droit de faire annuler les données personnelles que vous nous avez fournies:

 • vous sont transférées; ou

 • transférés par TDM3 directement à un autre contrôleur, à condition que cela soit techniquement possible.

C'est le cas lorsque:

 • vous avez consenti au traitement de vos données ou le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat; et

 • lorsque le traitement est automatisé.

f. Droit d'opposition

1. Général

Si le traitement de vos données personnelles ou de celles de vos patients est fondé sur un intérêt légitime ou général de notre part, vous avez le droit de vous y opposer à tout moment pour des raisons liées à votre situation particulière. Toutefois, votre demande ne sera pas prise en compte si notre intérêt légitime l'emporte sur le vôtre ou si le traitement de vos données reste nécessaire pour la constatation, l'exercice ou le fondement d'un droit en justice.

2. Dans le cadre de la prospection

Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment et sans frais, au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection, et TDM3 ne peut invoquer aucune exception. Cela inclut le droit de s'opposer au profilage dans la mesure où il est lié à la prospection.

g. Droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, susceptible de produire des effets juridiques vous concernant ou pouvant avoir un impact similaire significatif sur vous.

TDM3 garantit que vous ne ferez pas l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui pourrait produire des effets juridiques vous concernant ou qui pourrait avoir un impact similaire significatif sur vous.

TDM3 est convaincu que le meilleur service pour vous est l'approche individuelle de chaque dossier. TDM3 assure donc toujours une intervention humaine significative et/ou garantit que tout profilage n'entraîne pas de conséquences juridiques vous concernant ou ayant un impact significatif et similaire sur vous.

Dans d'autres cas, nous garantissons qu'une telle décision:

 • nécessaires à la conclusion ou à l'exécution de l'accord entre vous et nous;

 • est basé sur votre consentement explicite; ou

 • est légal.

Dans les deux premiers cas, vous avez toujours le droit de demander à un de nos employés d'intervenir, d'exprimer votre point de vue et de contester la décision. Dans les trois cas, vous serez toujours informé du fait que vous faites l'objet d'une telle décision, ainsi que de la logique qui sous-tend cette décision, de ce qu'elle implique et des conséquences attendues.

h. Droit de retirer votre consentement

Si le traitement par des parties externes est fondé sur votre consentement, vous pouvez vous y opposer à tout moment :

 • le traitement des données aux fins susmentionnées; et

 • le traitement des données personnelles concernant votre santé.

Dans ce cas, TDM3 peut se trouver dans l'impossibilité de remplir cette finalité et/ou de répondre à votre demande d'intervention. Ce retrait ne portera pas atteinte à la licéité du traitement de vos données personnelles effectué au cours de la période précédant le retrait de votre consentement.

i. Vers qui pouvez-vous vous tourner?

Pour exercer vos droits, il vous suffit d'envoyer une demande datée et signée, accompagnée d'une copie recto-verso de votre carte d'identité, par courrier ou par e-mail à TDM3, dont les coordonnées sont les suivantes:

TDM3 scrl

Adresse: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Alost

Téléphone: 053/72 98 36

E-mail: info@tdm3.be

Numéro d’entreprise: BE 0505.984.662

Département RPR Gand

Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles est contraire à la législation sur la protection de la vie privée, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la protection des données, dont les coordonnées sont les suivantes:

Autorité de protection des données Adresse: Presse à imprimer rue 35 - 1000 Bruxelles Téléphone: 02/274 48 00 E-mail: contact@apd-gba.be https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte

10. Combien de temps conservons-nous vos données?

TDM3 n'utilise vos données personnelles et celles de vos patients que si, et aussi longtemps que, cela a un but. Une fois que toutes les finalités ont été remplies, ces données sont supprimées. Cela signifie que les données traitées sont conservées pendant toute la durée de notre mission, le délai de prescription légal ainsi que toute autre période de conservation qui serait imposée par les lois et règlements applicables. Ainsi, le dossier patient que l'adhérent nous a remis conformément à l'article 35 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité des pratiques dans le domaine de la santé sera conservé pendant une durée minimale de 30 ans et maximale de 50 ans à compter du dernier contact avec le patient.

11. Notre politique en matière de cookies

Lors d'une visite sur notre plate-forme/site web, des "cookies" peuvent être placés sur votre disque dur afin de mieux adapter la plate-forme/site web aux besoins du visiteur qui revient. Les cookies non fonctionnels nous aident à optimiser votre visite sur la plateforme et à mémoriser des choix techniques. Pour mieux comprendre comment nous utilisons les cookies pour collecter et traiter vos données personnelles, veuillez vous référer à notre déclaration sur les cookies. Si vous souhaitez consulter la plate-forme/site web TDM3, il est recommandé d'activer les cookies. Vous pouvez découvrir comment désactiver les cookies dans notre déclaration sur les cookies.

12. Politique de confidentialité pour les demandes d'emploi

a. Quelles sont les données personnelles que nous traitons?

Lors de la transmission d'une candidature, nous traitons les données personnelles que vous nous fournissez via votre CV et/ou votre lettre de motivation.

b. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles?

Nous traitons les données personnelles que vous nous fournissez exclusivement pour pouvoir répondre à votre demande. Il peut s'agir d'une invitation à un entretien d'embauche, d'une demande d'informations complémentaires ou d'un refus.

c. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles?

Nous ne conserverons pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels vos données sont collectées:

 • si votre candidature est rejetée, nous supprimerons vos données personnelles immédiatement après l'envoi du rejet; ou

 • si nous n'avons pas actuellement de poste vacant approprié, mais que nous souhaitons conserver vos données pour d'éventuels postes vacants futurs, nous vous demanderons votre autorisation et vous informerons de la période de conservation;

 • si vous êtes embauché, les objectifs et la période de conservation s'appliquent, tels qu'ils sont définis dans le règlement du travail.

13. Comment serez-vous informé des modifications apportées à cette déclaration de confidentialité?

Dans un monde en mutation où la technologie ne s'arrête jamais, cette déclaration de confidentialité peut subir des modifications. Dernière modification: 10/08/2021

bottom of page